Bezpečnosť

Dňa 28.09.2011 bol Leteckým úradom Slovenskej republiky pridelený spoločnosti CHS Trade s.r.o. štatút oprávneného zástupcu s identifikačným kódom SK/RA/00008-01/1014.

Bezpečnostné kontrola leteckých zásielok , v zmysle Nariadenia EP a Rady(ES) č. 300/2008 o spoločných pravidlách v oblasti BOCL a o zrušení nariadenia (ES) č. 2320/2002 a s ním súvisiacich dokumentov EÚ a SR je vykonávaná na Technickom RTG prehliadači HEINEMANN HI-SCAN 145180, ktorého vnútorné rozmery tunela su 140 x 180cm.

V prípade zásielok ktore prevyšujú šírku 140cm, výšku 180cm a hmotnosť 1200kg ( nosnosť dopravníkového pásu RTG ) spoločnosť CHS Trade s.r.o. dokáže zabezpečiť bezpečnostnú kontrolu prostredníctvom:

  • špeciálne vycvičených psov na vyhľadávanie výbušnín
  • elektronickým detektorom na vyhľadávanie stôp výbušnín
  • chemickou súpravou na detekciu stôp výbušnín
  • ručnou prehliadkou

 

Sídlo spoločnosti

CHS Trade, s.r.o.
Ipeľská 11
821 07 Bratislava

Prevádzka spoločnosti

CHS Trade, s.r.o.
Pestovateľská 9
Budova Everest II
821 04 Bratislava